මෙම මිනි පොකට් යතුරු පිහි රැගෙන යාමට පහසු වන අතර යතුරු දම්වැලක එල්ලා තැබිය හැකි සැඟවුණු පිහි ඇති අතර ඒවා අසුරීමට, ආත්මාරක්ෂාව සඳහා සහ පලතුරු කැපීමට සුදුසු ය.
අපට සැපයිය හැකිය:
අභිරුචි කළ ලාංඡනය, රටාව, වර්ණය

සියලු 7 ප්රතිඵල පෙන්වමින්